Ochrana dat a soukromí

pro společnost Symfonie P2P Ltd a její dceřiné společnosti

1. Vlastnictví a používání internetových stránek

1.1 Tento dokument stanovuje pravidla pro ochranu dat a soukromí pro údaje,
které jsou shromažďovány v průběhu používání internetových stránek nacházejících se na adrese www.symvest.com (“internetové stránky”).

1.2 Tyto internetové stránky jsou vlastnictvím společnosti Symfonie P2P Ltd, která je zároveň jejich provozovatelem. Společnost Symfonie P2P Ltd byla založena jako společnost s ručením omezeným podle právního řádu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a je registrována pod číslem 08703133 (dále „Společnost“, „My“, „Naše“ nebo „Nás“).

1.3 K našim dceřiným společnostem patří společnosti SymVest s.r.o a SymCredit s.r.o (dále jen „Dceřiné společnosti“), přičemž obě dvě společnosti mají právní formu společností s ručením omezeným založených podle právního řádu České republiky.

1.4 Naše internetové stránky Vám nabízí možnost provádět transakce a uzavírat dohody se společnostmi, jichž produkty jsou představeny na těchto internetových stránkách (dále, „Dohoda“). Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, berete tím na vědomí a souhlasíte s tím, že takové dohody nijak nesouvisí s podmínkami, které definují pravidla pro používání těchto internetových stránek, nebo s pravidly pro ochranu dat a soukromí, a to zcela bez ohledu na to, zda jsme či nejsme partnerským subjektem společností, o kterých naleznete informace na těchto internetových stránkách. Uzavřením dohody vyjadřujete svůj souhlas s tím, že smluvní podmínky uvedené v této dohodě zakládají dohodu, která nijak nezávisí na jakékoli jiné dohodě.

2. Shromažďování osobních údajů

2.1 Při používání našich internetových stránek Vás požádáme o to, abyste nám, našim partnerským a přidruženým subjektům a dceřiným společnostem poskytli určité údaje o Vás, jako např. Vaše kontaktní údaje, demografické údaje, informace o Vašem zaměstnání, příjmu, odborné kvalifikaci, zkušenostech s investováním a Vašem vzdělání. U jednotlivců a podnikatelů, kteří chtějí touto cestou zhodnocovat svůj kapitál, si můžeme vyžádat rovněž informace, které se týkají jejich podnikání a osobních finančních poměrů. Vámi poskytnuté informace můžeme my, naše partnerské či přidružené subjekty nebo dceřiné společnosti doplnit o informace, které nám poskytnou třetí osoby. Veškeré informace – tj. informace od Vás a informace z jiných zdrojů – se označují jako „Osobní údaje“.

3. Zpracování a uchování Vašich osobních údajů

3.1 Vaše osobní údaje budeme my, naše dceřiné společnosti a partnerské či přidružené subjekty zpracovávat a uchovávat za následujícími účely:

Celkový přehled požadavků je uveden v našem oznámení pro úřad komisaře pro informace v souladu se zákonem o ochraně dat Velké Británie z roku 1998.

3.2 Vaše osobní údaje, které budeme my nebo naše partnerské a přidružené subjekty shromažďovat, zachováme v naprosté tajnosti, a nebudeme je předávat třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Jedinými výjimkami z výše uvedeného jsou následující případy:

Vaše osobní údaje budou v takovém případě převedeny spolu s jakoukoli takto převedenou divizí, pokud to bude pro tyto účely relevantní, přičemž nový majitel či nově kontrolující strana bude oprávněna používat Vaše osobní údaje za těmi účely, za kterými jste tyto informace poskytli, a to v souladu se smluvními podmínkami definovanými v této ochraně soukromí. Zároveň prosím vezměte na vědomí, že technické údaje, které neodpovídají žádné identifikovatelné osobě, nepředstavují “osobní údaje” za účelem zákona o ochraně osobních dat, 1988 – 2003.

3.3 Cookies jsou krátké informace, které jsou uloženy v jednoduchých textových souborech a které naše internetové stránky ukládají na Váš počítač. Některé cookies mohou být načteny při Vašich následných návštěvách. Informace uložené v cookies se mohou týkat Vašich typických postupů při prohlížení našich internetových stránek, nebo unikátního identifikačního čísla, podle kterých si Vás naše internetové stránky „zapamatují“ pro Vaši další návštěvu. Ostatní cookies se vymaží při zavření prohlížeče. Ty se nicméně týkají pouze fungování našich internetových stránek. Cookies všeobecně neobsahují osobní informace, na základě kterých byste mohli být identifikováni, ledaže byste takovéto informace poskytli přes naše internetové stránky.

3.4 Naše internetové stránky používají cookies na mnoha místech.

4. Změny a dodatky k těmto smluvním podmínkám

4.1 Tato pravidla pro ochranu dat a soukromí můžeme dle našich potřeb patřičně upravit. V takovém případě zveřejníme na našich internetových stránkách jejich aktuální verzi a v horní části stránky uvedeme datum, kdy byla tato pravidla pro ochranu dat a soukromí naposledy změněna. Používáním našich internetových stránek po provedení takovýchto změn vyjádříte Váš souhlas s novou verzí pravidel pro ochranu dat a soukromí.

5. Rozhodné právo; místní soudní příslušnost

5.1 Navštívením nebo používáním našich internetových stránek souhlasíte s tím, že zákony Velké Británie a obzvláště zákon o ochraně dat z roku 1998, bez ohledu na zásady střetu zákonů, které by vyžadovaly nebo umožňovaly použití zákonů jiného právního řádu, budou považovány za rozhodné právo pro tyto smluvní podmínky použití.

5.2 V případě uzavření jakékoli dohody prostřednictvím těchto internetových stránek se budou smluvní podmínky takové příslušné dohody řídit zákony, na které specificky odkazuje taková uzavřená dohoda.

5.3 Naše neschopnost uplatňovat či vymáhat jakákoli práva nebo ustanovení vyplývající z těchto smluvních podmínek použití nepředstavuje zřeknutí se takovýchto práv nebo povinností v tomto či jakémkoli jiném případě. V případě, že se určité ustanovení vyplývající z těchto pravidel pro ochranu dat a soukromí stane neplatným, zůstanou ostatní ustanovení těchto pravidel pro ochranu dat a soukromí v plné platnosti a účinnosti. V případě, že bude určité ustanovení vyplývající z těchto pravidel pro ochranu dat a soukromí shledáno protizákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude poté takovéto ustanovení možné považovat za oddělitelné od ostatních pravidel pro ochranu dat a soukromí, přičemž platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení tímto zůstane nedotčena.

Další informace
Kontakt
  • CZ: +420 602 325 650
  • UK: +44 7887 998248

Materiál uvedený na těchto stránkách je určen výhradně pro informační účely. Žádná informace obsažená na této internetové prezentaci nezakládá nabídku ke koupi či k prodeji jakéhokoli finančního produktu nebo služby. Materiál uvedený na této internetové prezentaci nezakládá veřejnou nabídku cenných papírů nebo služby založené na spravování investic, a to v žádném právním řádu. Symfonie Capital, LLC je na základě zákona o investičních poradcích z roku 1940 zapsána a vedena u komise Spojených státu amerických pro cenné papíry a burzu jako investiční poradce. Naše plnění ADV je veřejně přístupné. © 2015 Symfonie Capital, LLC.

Investování do Peer-to-Peer půjček a start-up společností a společností v rané fázi vývoje obsahuje rizika, a to včetně rizika ztráty kapitálu, nelikvidnosti, nedostatku dividend a ředění finančních instrumentů, a proto by mělo tvořit pouze jednu ze součástí diverzifikovaného portfolia. Investiční možnosti uvedené na této internetové prezentaci jsou vhodné pouze pro ty investory, kteří jsou dostatečně zkušení a s těmito riziky patřičně obeznámení a jsou schopni činit svá vlastní rozhodnutí. Více informací o této problematice naleznete v našem pojednání o investičních rizicích.